Search

PRIVACYVERKLARING SMARTBLINDS

Als je onze website bezoekt, producten bestelt of je je bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verwerken wij (Smartblinds B.V.) jouw persoonsgegevens. ‘Persoonsgegevens’ staat voor alle informatie over natuurlijke personen. Denk daarbij aan informatie als namen, telefoonnummers, adressen en e-mailadressen. Graag informeren wij je duidelijk over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en op welke manieren wij jouw privacy beschermen. In deze privacyverklaring leggen wij onder meer uit voor welke doelen wij in dit kader jouw persoonsgegevens verwerken, op basis van welke wettelijke grondslagen dit gebeurt en wat jouw rechten zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 september 2022.

Soorten persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld doordat je producten bij ons bestelt, je aanmeldt voor de nieuwsbrief of contact met ons opneemt. Ook verwerken wij bepaalde persoonsgegevens door het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Meer informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens in dat kader vind je in ons cookiebeleid, dat hier is te raadplegen. Voor zover bepaalde informatie daaruit niet blijkt, geldt dat de informatie uit deze privacyverklaring van toepassing is.

Waar in deze privacyverklaring wordt gesproken van verwerkingen door ons, kan dit ook verwerkingen van door ons ingeschakelde verwerkers of andere ontvangers betekenen. De betreffende ontvangers worden in deze privacyverklaring genoemd. 

Doelen van de verwerkingen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dat noodzakelijk is voor onze (gerechtvaardigde) doeleinden. In dat kader verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. indien je een account aanmaakt: het aanmaken en faciliteren van het inloggen met accounts op de webshop;
 2. indien je als ‘gast’ een aankoop plaatst: het faciliteren van aankopen als ‘gast’ op de webshop;
 3. het faciliteren van het bestelproces, het uitvoeren en leveren van bestellingen (waaronder ook begrepen bestellingen van stalen);
 4. het factureren van bestellingen;
 5. je informeren over de status van jouw bestelling;
 6. het in ontvangst nemen en verrichten van betalingen;
 7. orderregistratie, om je ook na jouw bestelling van dienst te kunnen zijn;
 8. het verzenden van enquêtes over jouw ervaringen met Smartblinds, als je bij ons besteld hebt;
 9. het in behandeling nemen en opvolgen van eventuele klachten;
 10. het per e-mail verzenden van digitale nieuwsbrieven met informatie over Smartblinds en onze producten;
 11. het hosten van onze website;
 12. het voeren van een boekhouding;
 13. het voeren van een klantadministratie;
 14. het per e-mail verzenden van een verzoek tot het achterlaten van een review;
 15. het bieden van de mogelijkheid om met ons te chatten via de website, om ondersteuning en advies te kunnen bieden;
 16. het ontvangen en opvolgen van ingevulde contactformulieren;
 17. je informeren over updates in de software behorende bij onze producten;
 18. het mogelijk maken en faciliteren van e-mailverkeer;
 19. het voldoen aan wettelijke bewaarplichten.

Grondslagen van de verwerkingen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor zover daarvoor een verwerkingsgrondslag in de zin van de AVG van toepassing is. Wij omschrijven hierna de toepasselijke verwerkingsgrondslagen. Daarbij geven wij aan voor welke van de (hiervoor genummerde) doelen de verwerkingsgrondslagen gelden. Voor de verwerkingen voor sommige van deze doelen gelden meerdere verwerkingsgrondslagen.

Uitvoering overeenkomst

Een deel van de persoonsgegevensverwerkingen vindt plaats omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of om op jouw verzoek voorafgaand aan de sluiting van zo’n overeenkomst maatregelen te nemen.

Deze grondslag geldt voor de verwerkingen van persoonsgegevens voor de hiervoor onder 2, 3, 4 en 6 omschreven doelen.

Gerechtvaardigd belang

Een deel van de verwerkingen van persoonsgegevens vindt plaats op grond van onze gerechtvaardigde belangen daarbij. Deze belangen zijn gelegen in het mogelijk maken van bestellingen en betalingen, een goede en efficiënte bedrijfsvoering, het kunnen beantwoorden van contactverzoeken, het ontvangen van uw feedback en het kunnen aanbieden van een website.

Deze grondslag geldt voor de verwerkingen van persoonsgegevens voor de hiervoor onder 1 tot en met 9 en 11 tot en met 18 genoemde doelen. Bij vragen over de afwegingen die aan het voorgaande ten grondslag liggen, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit document.

Toestemming

Een deel van de verwerkingen van persoonsgegevens vindt plaats op basis van jouw toestemming.  Als je toestemming hebt verleend kun je deze altijd weer intrekken. Dat heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens in de periode dat jouw toestemming verleend was en je deze nog niet had ingetrokken.

Wij baseren de verwerkingen voor de hiervoor onder 7 en 10 genoemde doeleinden op jouw toestemming.

Wettelijke verplichting

Ten slotte vindt een deel van de verwerkingen van jouw persoonsgegevens plaats omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

Deze grondslag geldt voor de verwerkingen van persoonsgegevens voor de hiervoor onder 12 en 19 omschreven doelen.

Verstrekking van uw persoonsgegevens

Je bent niet wettelijk of contractueel verplicht om jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel is de verstrekking van een deel van jouw persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om bijvoorbeeld jouw bestelling in behandeling te nemen, je de nieuwsbrief toe te kunnen zenden of te kunnen reageren op een contactverzoek. Verstrek je die persoonsgegevens niet, dan kun je mogelijk geen bestelling plaatsen, kun je je mogelijk niet inschrijven voor de nieuwsbrief of kunnen wij mogelijk niet reageren op jouw contactverzoek(en).

Ontvangers van uw persoonsgegevens

Wij delen jouw persoonsgegevens met derde partijen indien dat noodzakelijk is voor voornoemde doeleinden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld hostingpartijen en partijen van wie wij administratiesoftware en andere tools afnemen. Denk hierbij aan de volgende partijen: bezorgpartners, leveranciers of reparateurs, betaalpartners, handelsinformatiebureaus, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

De partijen die toegang hebben tot je persoonsgegevens, mogen hier enkel gebruik van maken voor het leveren van diensten namens Smartblinds. Tenzij ze zelf de verantwoordelijkheid hebben voor het verwerven en beschermen van je persoonsgegevens. Tot slot hebben enkele cookie-ontwikkelaars toegang tot gegevens die door de cookies worden verzameld op onze website. Hier lees je alles over in ons cookiebeleid en het privacybeleid van de ontwikkelaars zelf. Je gegevens worden door ons nooit aan derden verkocht.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het behalen van de eerder omschreven doelen. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de fiscale bewaarplichten bewaren wij gedurende 7 jaar, te rekenen vanaf het moment dat de ‘actualiteitswaarde’ van de betreffende persoonsgegevens vervalt (oftewel, vanaf het moment dat de persoonsgegevens niet meer actueel zijn voor de bedrijfsvoering). 

Rechten van betrokkenen

Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt, heb je op grond van de AVG verschillende rechten. Deze omschrijven wij hierna.

 1. Recht op inzage, correctie en gegevensverwijdering

Je hebt het recht om van ons te vernemen of wij jouw persoonsgegevens verwerken en om deze persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking daarvan in te zien, voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten (zoals privacyrechten) en vrijheden van anderen.

Daarnaast heb je het recht om persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn, maar wel door ons verwerkt worden, door ons te laten corrigeren.

Ook heb je onder omstandigheden het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk ‘stil te laten zetten’. Dit kan in de volgende gevallen:

 1. Je hebt de juistheid van jouw persoonsgegevens betwist. De beperking geldt dan voor een periode die het voor ons mogelijk maakt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 2. De verwerking van jouw persoonsgegevens is niet rechtmatig en je hebt je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens. In plaats daarvan heb je verzocht om beperking van het gebruik van jouw persoonsgegevens;
 3. Wij hebben jouw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoelen, maar je hebt deze persoonsgegevens zelf nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en bent in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden bij de verwerking zwaarder wegen dan die van jou.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm. Deze persoonsgegevens kun je vervolgens doorgeven aan een andere partij. Je kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan die andere partij.

Recht van bezwaar

Je kunt onder omstandigheden bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zullen de verwerking dan staken, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Identificatie bij uitoefening

Uitoefening van jouw rechten kan door een schriftelijk verzoek daartoe aan ons. Wij kunnen je vragen om je daarbij te identificeren.

Contact opnemen

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot dit privacy statement, de verwerking van jouw persoonsgegevens of de uitoefening van jouw rechten, kun je contact met ons opnemen met onze privacy officer: Nelleke Jans, via privacy@smartblinds.com.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens). Dit kan bijvoorbeeld als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens niet in lijn is met wettelijke voorschriften of je anderszins een klacht hebt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kunnen wij wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie van de privacyverklaring kun je vinden op de Smartblinds website. We raden je aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vraag gratis stalen aan Gratis stalen